Wednesday, November 14, 2018

गोसाव्याचा पाल

पोरं मोठी व्हायला लागतात तशी त्यांची तुलना सुरु झालीय, किंवा ईर्षा म्हणू.
"तुला माझ्यापेक्षा स्वनिकच जास्त आवडतो", "माझ्यापेक्षा तू दीदीचेच जास्त लाड करतेस, तिलाच सर्व आणून देतेस", अशी वाक्यं दोघांकडूनही ऐकून घ्यायला लागत आहेत.
आणि एक दिवस मला आठवलं की आम्ही लहान असतानाही असंच व्हायचं.
मग अनेकदा आई दादा म्हणायचे,"हो, आम्ही तुझे लाड करत नाही कारण तुला आम्ही गोसाव्याच्या पालातून घेऊन आलोय ना?".
तर सध्या आमच्या पोरांनाही तेच सांगतेय,"तुम्हां दोघांनाही गोसाव्याच्या पालातून घेऊन आलोय. एकदा जाऊन दीदीला आणलं आणि एकदा तुला."
पुढे जाऊन हेही सांगितलं,"आजीला विचारा, मावशी आणि मामालाही त्यांनी तिथूनच आणलं होतं की नाही?".
त्यामुळे पुढच्या कॉलवर त्यांनी आजीला विचारलंच.

फक्त आता मला विचारू नका की "हा गोसाव्याचा पाल कुठे आणि कसा असतो". ते काय आम्हांला आई दादांनी कधी सांगितलं नाही.

:)


विद्या. 

No comments: