Tuesday, March 22, 2016

शाळेला निघाली

खूप वर्षांची इच्छा आहे , एखादं बडबडगीत लिहावं, अगदी सान्वी झाली तेव्हापासून. पण ते जितकं वाटतं तितकं सोप्पं नव्हतं माझ्यासाठी. आज पहिला प्रयत्न.

पाखरांची किलबिल,
पापण्यांची किलकिल,
डोळ्यावरची झोप
भुर्रर्र उडाली.

सकाळची गडबड,
डब्यांची खडखड,
सोमवार सकाळ
सुरु झाली.

आईची धुसपूस,
बाबांची खुसपूस,
तयारी माझी
काहीच नाही.

पाठीवर दप्तर,
दप्तरात बस्कर,
ड्रेसला इस्त्री
मुळीच नाही.

हातात दूध,
पायात बूट,
करतात सगळे
तैनात माझी.

तयारी झाली,
गोड हसली
छकुली आमची
शाळेला निघाली.

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: