Thursday, March 24, 2016

घर !!

तू 'पाहुण्या'सारखी आलीस 
तसं घर साफ झालं बघ.
नाहीतर,
इतके दिवस उगाच,
धूळ खात पडलं होतं,
मालकीण येण्याची वाट बघत.

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/ 


No comments: