Tuesday, August 16, 2016

तुला यावंच लागेल

सकाळी उठताना मनात 
पहिला तुझाच विचार येतो.
तुझा हसणारा गोड चेहरा
डोळ्यांसमोर उभा राहतो.
तुला आठवून रोज,
माझ्या ओठांवर हसू खुलविण्यासाठी
तुला यावंच लागेल........

पटकन आवरून जाण्याच्या घाईत
छान दिसणं होतंच नाही.
कारण मला पाहण्यासाठी
तू इथे नाही.
रोज तयार होऊन आल्यावर
मी कशी दिसते सांगण्यासाठी
तुला यावंच लागेल.

तू सोबत असताना
जेवणाची मजा औरच असते.
तुला पाहिल्यावर कशी
जाम भूक लागते.
माझा प्रत्येक हट्ट
पूर्ण करण्यासाठी
तुला यावंच लागेल.

दिवसभर काम करताना,
तुला पाहण्याची इच्छा होते.
कधी एखाद्या अवखळ आठवणीने
अचानक हसू येते.
अशीच खूप इच्छा असताना,
अचानक....मला भेटण्यासाठी
तुला यावंच लागेल.

संध्याकाळ होण्याची वाट पाहण्यात
काहीच अर्थ नसतो.
तू नसताना फिरण्यात
फक्त टाईमपास असतो.
दूर पळण्याचा प्रत्येक प्रयत्न व्यर्थ असतो.
माझी प्रत्येक संध्याकाळ फुलविण्यासाठी
तुला यावंच लागेल.

दिवस कसा संपून जातो
एकसुरा कंटाळवाणा
रात्री मग भरून राहतो
तुझ्या आठवणींचा कोपरा.
तुझ्या आठवणींमध्ये राहणाऱ्या
माझ्या मनाला आसरा देण्यासाठी
तुला यावंच लागेल.

आजकाल झोप लागणे
अगदीच अशक्य होते
तुझ्या आठवणींत आसवांनी
उशी ओली होते.
माझ्या आसूभरल्या डोळ्यांमधली
अधुरी स्वप्ने पुरी करण्यासाठी
तुला यावंच लागेल. 

विद्या भुतकर.

No comments: