Thursday, July 21, 2016

खूप दिवसांनी

जुन्या डायऱ्या उघडल्या की काय सापडेल नेम नाही. त्यातलीच ही एक. कधी कधी वाटतं त्यावेळची मी आणि आताची मी यात किती अंतर आहे. ती खूप हळवी होती. आता मनाला तितक्या गोष्टी जाणवू देते की नाही माहीत नाही. असो पण कविता मला आवडतेच त्यामुळे.. इथे देत आहे.


विद्या भुतकर. 

No comments: