Sunday, January 15, 2017

प्रश्न गोड बोलण्याचा नाहीच मुळी

प्रश्न गोड बोलण्याचा नाहीच मुळी
ते तर मिळतंच सगळीकडे
"अय्या किती छान दिसतेस" पासून
"बारीक झालीस का?" पर्यंत.

कधीतरी स्पष्टही बोल,
"अशी का राहतेस गबाळ्यासारखी?
थोडी फ्रेश हो नं,
संसाराच्या रगाड्यात
इतक्या सहज हरवू नकोस नं."

"मुलांच्या खेळण्यात, अभ्यासात,
त्यांच्याच करियरच्या काळजीत असतेस.
थोडं स्वतःकडेही लक्ष दे नं.
वेळ काढून चालायला जा नं."

असंच कधी खरं सांगून पहा नं.

प्रश्न गोड हसण्याचा नाहीच मुळी.
ते तर मिळतंच सगळीकडे.
कधी थोडं रडलं तरी चालेल नं?
मैत्रिणीला खरं खरं सांग नं !

गॉसिपला मागे टाकून, तिच्या दुःखासाठी
थोडं तरी थांब नं.
गोड बोलणारे, हसणारे मिळतीलच..
पदोपदी, क्षणोक्षणी.

खऱ्या नात्यांनाही थोडं ओळख नं?
त्यांच्यासाठी थोडा वेळ काढ नं.

विद्या भुतकर.

No comments: