Monday, April 25, 2016

सापशिडी

त्यांचं नातंच तसं,सापशिडीचं.

एकत्र असतं खेळायचं 
तरीही चढाओढीचं. 

आईला चुगली सांगून 
कधी खाली ओढायचं 
मागे उभं राहून 
कधी त्याची शिडी व्हायचं.  

एकमेकांची चूक लपवून
एका चौकोनात उभं राह्यचं.
कधी हरल्यावर चिडवायचं 
तर चिडल्यावर मनवायचं. 

एक खेळ संपल्यावर 
झालेलं सर्व विसरायचं.
त्यांचं नातंच तसं,
सगळ्या भावंडांचं !!

विद्या भुतकर. 
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: